NIEUWSBRIEF VOOR DE GEMEENTERAADSLEDEN VAN MOLENLANDEN
Geachte raadsleden
De Klankbordgroep wil u informeren over welke onderwerpen zij nog graag gerealiseerd zien in deze raadsperiode in het dorp Bleskensgraaf. De KBG ziet graag dat er besluiten worden genomen over de hieronder staande onderwerpen of dat er voorstellen worden gedaan in de kadernota 2022, zowel op inhoud, bekostiging en uitvoering.


WONINGBOUW BLESKENSGRAAF
Het behoeft geen betoog dat woningbouw in Bleskensgraaf een bitter noodzaak is voor jongeren en senioren. Een jaren slepend onderwerp. Maar helaas, telkens duiken er nieuwe signalen op, een onderzoek hier? nieuwe feiten daar? dan blijkt ook nog dat Provincie Zuid-Holland nog bewerkt moet worden om groen licht te krijgen. Vast staat voor de KBG dat woningbouw in de kern beslist noodzakelijk is!


NATUUR & CULTUUR
Het ‘t’Veld achter de Chr. Basisschool wacht al jaren op groot onderhoud. Vertraging is ontstaan, doordat er een onderzoek loopt over verplaatsen van de basisscholen Bleskensgraaf. Wanneer komt er duidelijkheid, zodat het t’Veld kan worden opgeknapt. Een plek waar de jonge jeugd graag vertier zoekt.


WANDELEN IN DE KERN BLESKENSGRAAF
In het dorps zijn initiatieven ontwikkeld om het wandelen te activeren. Er zijn in 2020 drie looplussen uitgezet, speciaal voor mensen die zich verplaatsen met hulpmiddelen De huisarts attendeert mensen dat zij moeten lopen om de gewrichten in beweging te houden. De KBG steunt dit project van harte.
Wandelen/bewegen wordt ook door GIGA-Molenlanden gepromoot. Voorjaar 2021 is het voetpad op de Zeemansweg gereed gekomen. Dank hiervoor. De KBG ziet ook graag gerealiseerd dat er op de Melkweg voetpad wordt aangelegd. Nog beter is dat er gelijker tijd ook een fietspad komt. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen krijgt de Melkweg nog een veel belangrijker functie en zal de verkeersdrukte groter worden, met oog op: Uitbreiding kaasfabriek, de komst van het Experience centrum. Nieuwbouw gemeentekantoor en -werf. En benutting van het lege bedrijventerrein door ondernemers. Opgeteld staat er veel te gebeuren nabij de Melkweg. Een voetpad en fietspad is onmisbaar op de Melkweg.
Tevens vragen de gemeenteraad of er budget vrijgemaakt kan worden voor aanleg voetpad aan de Meulenbroek. Vanaf De Spillegangbrug tot aan de Zeemansweg. In 2020 is op uitnodiging van de KBG een gesprek geweest met ambtelijk Molenlanden. De uitleg over waarom geen medewerking zit vast op geld!
De noodzaak tot aanleg van een voetpad op in dit deel van Meulenbroek is urgent. Alles met oog op veiligheid en het bevorderen van wandelen, langs de Graafstroom. Voor het overige pleit de KBG dat effen wandelpaden, zoveel mogelijk, buitenom de dorpskern beschikbaar zijn/komen. West en Zuid ontbreekt.
Wandelen is belangrijk en wat telt, als je wandelt moet je ook kunnen genieten van het landschap. Dat telt in bijzonder voor de bewoners van 4 en binnenkort 5 grote zorghuizen, die onze (kleine) kern telt.

GEMOTORISEERD VERKEER
Opvallend is dat veel gemotoriseerd verkeer in de bebouwde kom harder rijdt dan is toegestaan. Verzoek aan de gemeenteraad om het te hard rijden van verkeer, integraal aan te pakken. Te beginnen met periodieke snelheidscontroles verspreid in het dorp en daar buiten. Ook op de wegen buiten de dorpskom rijdt veel verkeer veel te hard. Overleg met Waterschap moet toch mogelijk zijn? De afgelopen ca. 10 jaren is er enorme verdichting van woningen en bewoners in de linten ontstaan en het gemotoriseerd verkeer mag
een snelheid voeren uit een tijdperk van 60 jaren terug (60 kilometer) Dit is ongepaste wetgeving en levert elke dag gevaren op voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Gemeenteraad doe er wat aan! Maak van verkeersveiligheid een grote zaak! Motto: onze gemeente prijst – dat iedereen veilig reist!


ONDERDAK VOOR JONGEREN
November 2020 in gesprek gegaan met initiatiefnemers van Jongeren Bleskensgraaf. Jongeren zoeken onderdak in het dorp voor ontmoeting, spel en recreatie. Deze initiatiefnemers hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan ‘’onderdak’’ Vraag aan de gemeenteraad. Stel faciliteiten voor de jonge jeugd beschikbaar.


WAT IS DOOR KLANKBORDGROEP BEREIKT
In de afgelopen jaren heeft de KBG samen met de gemeente veel dingen bereikt in de dorpskern.
Een willekeurige opsomming. Bloemen baskets in de dorpskern; Herstelwerk aan straten en trottoirs; Verbreding van straten; Aanleg voetpad; Zitbanken geplaatst; Plaatsing van lantaarnpalen; Advies over reconstructie straten en over ondergrondse huisvuilstortplaatsen; Natuur & Cultuur punten; Speeltoestellen geplaatst; Bevorderen van sociale veiligheid; Verkeers- en parkeerknelpunten ingebracht. En nog veel meer onderwerpen passeerde in onze vergadering. Veel van deze voorstellen werden besproken met aangrenzende betrokken bewoners. Via Facebook of schriftelijk worden bewoners uitgenodigd, bijgepraat
over onderwerpen met verwijzing naar de website.
KLANKBORDGROEP BLESKENSGRAAF (KBG)

Met vriendelijke groet, de secretaris
Bleskensgraaf, mei 2021