Presentatie Zeemansweg

Tijdens de bewonersavond van 12-11-2019 nam Peter Verwoert de aanwezigen mee in zijn presentatie over de (her)inrichting van Zeemansweg van straathoek Wilgenpad tot zijweg Peppelstraat. De KBG heeft twee jaren terug de wens geuit naar de gemeente om de dorpsentree ’s te vergroenen. Op 25/3-2019 is er ook vergadering geweest met de bewoners uit wijk Oost, over dit thema. Hierna heeft de KBG een advies opgesteld en verzonden naar de gemeente.

  • Aanleg van een voetpad op de Zeemansweg (westkant) van 1.2 m breed met verhard steenslag vanaf straathoek Wilgenpad tot zijweg Peppelstraat. 
  • Een rustbank (picknickplaats) op de hoek van het Wilgenpad / Zeemansweg – Inzaaien van bermbloemen aan de westkant van de rijbaan (Blauwzaam)
  • Voorgesteld wordt om ook de oostkant van de rijbaan te voorzien van bermbloemen
  • Er wordt onderzocht of het verplaatsen van Kom-bord Bleskensgraaf naar straathoek Zeemansweg/Wilgenpad mag en kan. Peter informeert de vergadering dat voor dit plan subsidie beschikbaar is, uit ‘’Groen Verbindt’’. De kosten van de werkzaamheden vallen binnen het subsidiebedrag. De werkzaamheden moeten in 2019 starten, de afronding van het plan wordt voorjaar 2020. Opmerking bij dit plan: Inzaaien van veldbloemen vraagt een aparte aanpak bij maaien. Naar verwachting 1x maaien per jaar. Het gemaaide moet blijven liggen (zaad moet loskomen) en na een enkele week het maaisel opruimen. De gemeente heeft vooralsnog hiervoor geen budget beschikbaar voor ophopen van het maaisel. De vraag aan de inwoners is of zij deze taak op zich willen nemen. Er wordt een gebaar gemaakt dat dit haalbaar moet zijn. Verder worden er nog vragen gesteld over sloot schoonmaken en aangroei van liezen in de sloot. De gemeente neemt deze jaartaak voor haar rekening.

BESLUIT:
De vergadering gaat akkoord met het geschetste plan, inclusief bloemenzaad aan de oostkant van de rijbaan. Hierna verlaat Peter de vergadering (zie bijlage: Poster Bleskensgraaf).