Verkeer en parkeer

Attentiepunten zijn:

  • Wegbewijzering verbeteren
  • Handhaven verkeersveiligheid
  • Veilige oversteekplaatsen maken
  • Verkeersveiligheid bij scholen verbeteren
  • Snelheid beperkende maatregelen binnen de bebouwde kom
  • Snelheid beperkende maatregelen buiten de bebouwde kom
  • Inwoners betrekken bij nieuwe weginrichtingen en parkeerplaatsen

 

Verkeer, parkeer, vervoer en veiligheid

Dit thema vraagt voortdurend aandacht van de Klankbordgroep. In 2016 / 2017 heeft in de nieuwbouwwijk een grote aanpak van reconstructie van straten plaats gevonden. Veel straten, trottoirs en parkeerplaatsen zijn opnieuw ingericht of opgeknapt. Rond de basisscholen aan de Peppelstraat en de Lindestraat wordt is de inrichting van rijbaan voorzien van de aanduiding ‘schoolroute’

Parkeerdrukte in straten wijk noord en de Kerkstraat. Hiervoor zijn nog geen oplossingen voor gevonden.

Auto- en tractoren verkeer langs de linten (De Graafstroom) baart zorgen. De snelheden van de voertuigen liggen veel te hoog met als gevolg dat de verkeersveiligheid dubieus is vooral voor de verkeerskwetsbaarheid van wandelaars en fietsers in het bijzonder!

SPEERPUNT: Klankbordgroep volgt de ontwikkelingen van het verkeer nauwlettend in het kader van veiligheid! En poogt waar het kan hiervoor aandacht te vragen.

 

Toegangswegen/straten/dorpshart

In Bleskensgraaf zijn (2010-2015) de toegangswegen: Meulenbroek, Heulenslag, Abbekesdoel en Hofwegen vernieuwd, sommige wegen met aanleg van een trottoir. Deze reconstructies hebben de toegangswegen tot het dorp kwalitatief verbeterd, hierin zijn verkeersmaatregelen verwerkt die de verkeerssnelheden moeten terugbrengen.

De dorpsbrug over het water is vanouds de enige toegangsweg naar de dorpswijk. Een tweede oeververbinding over De Graafstroom blijft de gemoederen van de inwoners bezighouden. Verkeersmeting nabij de dorpsbrug, september 2018, gaf het resultaat dat een tweede oeververbinding voor de verkeersdrukte niet aantoonbaar is.

Zorgen blijven er over de bestrating in de dorpskern. De ondergrond is slap.

Waterplassen op de rijbaan en trottoirs komen regelmatig terug vanwege verzaking van de ondergrond. Voortdurend vraagt de Klankbordgroep hier aandacht voor.

SPEERPUNT: Klankbordgroep pleit voor adequaat onderhoud aan deze straten in bijzonder van het dorpshart. De dorpskern is het visiteplaatje van Bleskensgraaf. Het dorpshart moet schoon – heel en veilig zijn voor alle mensen die deze kern bezoeken.

Vriendelijke uitstraling, nette en goed onderhouden straten, werkende verlichting, goede trottoirs en een nette uitstraling van omliggende panden, dat telt!

 

Gemeentelijk Verkeer Vervoer Plan (GVVP) 

Najaar 2015 heeft de KBG werkgroep verkeer in totaal 19 verkeerspunten aangemeld voor verbetering van de doorstroming, of het parkeren en over onveilige wegsituaties. Het GVVP is vastgesteld door de gemeenteraad op 21-2-2017.

De volgende punten zijn nog onder aandacht van de gemeente:

Aanleg van een zebrapad t.h.v. in/uitgang Graafzicht (staat open)

SPEERPUNT: Klankbordgroep wil bereiken dat voor hele dorpskern een veilige verkeerssituatie ontstaat tot de meeste verre straat in de nieuwbouwwijk. Dit betreft verkeer, parkeer en voorzieningen voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Zwerfafval dorpskern

Elk jaar is de themadag ‘Zwerfafval’ KBG-leden en jongeren hebben meegedaan aan het opruimen van het zwerfafval. Kinderen op de scholen worden hierop attent gemaakt!

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt het belangrijk dat samen met bewoners het zwerfafval wordt opgeruimd. ‘’Schone straten, groenstroken en sloten’’ geven een goede indruk van betrokkenheid voor schoon, heel en veilig in je eigen woonbuurt.

Handhaven verkeersveiligheid

In de afgelopen jaren is op meerdere momenten aangedrongen op het handhaven door de politie of de Boa’s. Meer activiteit hiervoor is gering.

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt het belangrijk dat Politie regelmatig optreedt als verkeersvoorschriften worden overtreden: ‘Veilig verkeer helpt ons allemaal’

Snelheidsmeterkasten

De Klankbordgroep heeft aangedrongen bij de gemeente op openbaarheid van de snelheidsresultaten en overige vastlegging.

SPEERPUNT: Klankbordgroep hecht grote waarde om de resultaten van snelheidskasten te weten voor eventueel een actieplan.

Ondergronds afvalberging

In 2016-2017 heeft de KBG werk gemaakt om de afstanden tussen woning en afvalberging plekken te verkleinen. Er staan maximale afstanden hiervoor!

SPEERPUNT: Klankbordgroep vindt belangrijk dat afstand van de woning tot de plek van de ondergrondse afvalberging van redelijk afstand dient te zijn.